Kopana le rona go keteka khumo ya puo le setso sa Setswana ka bokwadi jo bo kgatlhang! Le fa o ka tswa o le mokwadi yo o nang le maitemogelo kgotsa o le motho yo o sa tswang go simolola go kwala, eno ke tshono ya gago ya gore o phatsime!

Dikaelo tsa go tsenela kgaisano

• Etela website ya RBI www.bafokenginstitute.org.za
• Tlatsa foromo ya go tsenela fano
• Romela tiro ya gago ya bokwadi

Go bona dintlha tse di oketsegileng, etela website ya RBI www.bafokenginstitute.org.za kgotsa ikgolaganye le rona mo rbienquiries@bafokeng.com kgotsa ka mogola mo go 014 566 1400. Dira gore mafoko a gago a nne a ntse a elela mme o dirise bokgoni jwa gago jwa go tlhama!

Melawana le Dipeelo

Kgangkhutswe

1. Ditlhokego tsa go tsenela:

 • Kgaisano eno e buletswe bakwadi ba dingwaga tsotlhe le ba boditšhaba ba puo ya Setswana.
 • Ditsenelokgaisano di ka dirwa ke mokwadi mongwe le mongwe yo iseng a gatise le go phasalatsa mo nakong e fetileng.

2. Dikaelo tsa go tsenela

 • Ditlhwangwa di tswhanetse go nna tsa mmatota e bile di ise di phasalatswe mo nakong e e fetileng.
 • Dikwalo di tshwanetse go bo di kwaletswe bana ba dingwaga (5-12) e bile di sa fete ditsebe di le 20.
 • Tiriso ya ditshwantsho e a patelediwa.
 • Dikopo di tswanetse go romelwa ka mokgwa wa PDF mo imeiling ya, rbicomms@bafokeng.com kgotsa mo mafaratlhatlheng: www.bafokenginstitute.org.za. Dikopo di ka tlisiwa kgotsa go romelwa ka poso mo di ofising tsa RBI mo Phokeng:
Physical addressPostal address
Sun City Road (R565),
Salema,
Phokeng 0335
P.O. Box 315
Phokeng 0335 South Africa

4. Thitokgang le diteng

 • Dikopo tsotlhe tsa go tsenela di tshwanetse go nna tse di maleba tsa bana ebile di nne le diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana.
 • Dithitokgang di ka akaretsa [Setso, diphologolo le Bogosi]. Mokwadi a ka dirisa dithitokgang tse dingwe.
 • Tiriso e e botlhaswa ya puo ga ya letlelelwa.

5. Dikopo tsa go tsenela le le setlhopha:

 • Ditsenelokgaisano tsa setlhopha se se akaretsang bagolo le bana di letleletswe, mme fela mokwadimogolo ga a tshwanela go bo e le mokwadi yo o setseng a phasaladitse.

6. Letlha la bofelo la go dira dikopo:

 • Letlha la bofelo la go dira dikopo ke di 12 Moranang 2024. Dikopo tse di dirilweng thari ga di na go sekegelwa tsebe.

7. Boatlhodi:

 • Dikopo di tlile go atlholwa go lebeletswe, botlhami, boammaruri, diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana le kakaretso ya ditlhokego tsa dikwalo tsa bana.
 • Tshweetso ya baatlhodi e malepa ebile ga e na ditherisano.

8. Dikabo

Dikabo tse di lateng di ikemetse mo di dikwalong tsotlhe tsa kgaisano.

 • Kabo ya ntlha:             R20 000
 • Kabo ya bobedi:          R10 000
 • Kabo ya boraro:          R5 000
 • Dikwalo tsotlhe tse di tshwanelegang di tlise go phasalatswa ke RBI.

9. Dithoto tsa tlhaloganyo:

 • Ka go tsenela kgaisano, batsayakarolo ba neela Royal Bafokeng Institute (RBI) ditshwanelo tsa go phasalatsa le/kgotsa go dirisa dikwalo tse di neetsweng go etleetsa.
 • RBI e tshola kgatisotetla ya dikwalo.

10. Go tlosiwa gotlhelele mo kgaisanong:

 • Dikopo tse di sa tsamaisaneng le dikaelo kgotsa tse di seng maleba le dingwaga tse di letleletsweng ditlile go ntshiwa gotlhelele.
 • RBI e na le tetla ya go tlosa motsayakarolo mo kgaisanong ka lebaka lengwe le lengwe.

11. Kitsiso

 • Bafenyi ba tlile go itsisiwe ka imeili le go laletswa go tsenela moletlo wa dikabo ka kgwedi ya Lwetse.
 • . Fa mofenyi e le wa dingwaga tse di kwa tlase ga 18, motsadi kgotsa motlhokomedi o tshwanetse go iponagatsa.

12. Phasalatso:

 • Go ka tlhokega gore bafenyi ba tseye karolo mo di tiragatsong tsa dipapatso tse di amanang le kgaisano.

13. Tshireletso:

 • Tshedimosetso ya batsayakarolo e e tla amogelwang ka nako ya kgaisano, e tla dirisetswa fela mabaka a kgaisano mme netefatso ke gore e ka se abelwe ope.

14. Diphetogo:

 • RBI e e nale ditshwanelo tsa go siamisa melawana le dipeelo ka nako nngwe le nngwe.

15. Melaotheo e e busang:

 • Melawana le dipeelo tseno di buswa ke molaotheo o o busang wa naga

Ka go tsenelakgaisano, batsayakarolo ba totobatsa gore ba buisitse le gore ba     dumalana le melawana le dipeelo tseno.

Royal Bafokeng Institute @ 2024

Maboko
 1. Ditlhokego tsa go tsenela:
 • Kgaisano eno e buletswe bakwadi ba dingwaga tsotlhe le ba boditšhaba ba puo ya Setswana.
 • Ditsenelokgaisano di ka dirwa ke mokwadi mongwe le mongwe yo iseng a gatise le go phasalatsa mo nakong e fetileng.

2. Dikaelo tsa go tsenela:

 • Ditlhwangwa di tswhanetse go nna tsa mmatota e bile di ise di phasalatswe mo nakong e e fetileng.
 • Motsayakarolo mongwe le mongwe a ka tsenela ka go neela maboko a le 4 go isa go 6 a ditemana di le 4 – 6.
 • Maboko a tshwanetse go kwalwa ka Setswana.
 • Dikopo di tswanetse go romelwa ka mokgwa wa PDF mo imeili ya, rbicomms@bafokeng.com kgotsa mo mafaratlhatlheng: www.bafokenginstitute.org.za. Dikopo di ka tlisiwa kgotsa go romelwa ka poso mo di ofising tsa RBI mo Phokeng:
Physical addressPostal address
Sun City Road (R565),
Salema,
Phokeng 0335
P.O. Box 315
Phokeng 0335 South Africa
  

3. Thitokgang le diteng:

 • Ga go na thitokgang e e beetsweng thoko mo kgaisanong. Baboki ba rotloediwa go dirisa dithitokgang tsa setso, diphologolo le bogosi mme baboki ba ka dirisa dithitokgang tse dingwe.

4. Letlha la bofelo la go dira dikopo:

 • Letlha la bofelo la go dira dikopo ke di 12 Moranang 2024. Dikopo tse di dirilweng thari ga di na go sekegelwa tsebe.

5. Boatlhodi:

 • Maboko otlhe a tlile go atlholwa go lebeletswe boitlhamedi, boammaruri, kgolagano ya maikutlo, le kakaretso ya botlhami.
 • Tshweetso ya baatlhodi e malepa ebile ga e na ditherisano.

6. Dikabo

Dikabo tse di lateng di ikemetse mo di dikwalong tsotlhe tsa kgaisano.

 • Kabo ya ntlha:             R20 000
 • Kabo ya bobedi:          R10 000
 • Kabo ya boraro:          R5 000
 • Dikwalo tsotlhe tse di tshwanelegang di tlise go phasalatswa ke RBI.

7. Dithoto tsa tlhaloganyo:

 • Ka go tsenela kgaisano, batsayakarolo ba neela Royal Bafokeng Institute (RBI) ditshwanelo tsa go phasalatsa le/kgotsa go dirisa dikwalo tse di neetsweng go etleetsa.
 • RBI e tshola kgatisotetla ya dikwalo

8. Go tlosiwa mo kgaisanong:

 • Maboko a a sa obameleng dikaelo kgotsa a na le bosupi jwa bogodu a tlile go tlosiwa mo kgaisanong.
 • RBI e na le tetla ya go tlosa motsayakarolo mo kgaisanong ka lebaka lengwe le lengwe.

9. Kitsiso:

 • Bafenyi ba tlile go itsisiwe ka imeili le go laletswa go tsenela moletlo wa dikabo ka kgwedi ya Lwetse.
 • Fa mofenyi e le wa dingwaga tse di kwa tlase ga 18, motsadi kgotsa motlhokomedi o tshwanetse go iponagatsa

10. Phasalatso:

 • Go ka tlhokega gore bafenyi ba tseye karolo mo di tiragatsong tsa dipapatso tse di amanang le kgaisano.

13. Tshireletso:

 • Tshedimosetso ya batsayakarolo e e tla amogelwang ka nako ya kgaisano, e tla dirisetswa fela mabaka a kgaisano mme netefatso ke gore e ka se abelwe ope.

14. Diphetogo:

 • RBI e nale ditshwanelo tsa go siamisa melawana le dipeelo ka nako nngwe le nngwe.

15. Melaotheo e e busang:

 • Melawana le dipeelo tseno di buswa ke molaotheo o o busang wa naga.

Ka go tsenelakgaisano, batsayakarolo ba totobatsa gore ba buisitse le gore ba dumalana le melawana le dipeelo tseno.

Royal Bafokeng Institute @2024

Dinaane tsa maitlhamelo/
Dinaane tsa nnete

1. Ditlhokego tsa go tsenela:

 • Kgaisano eno e buletswe bakwadi ba dingwaga tsotlhe le ba boditšhaba ba puo ya Setswana.
 • Ditsenelokgaisano di ka dirwa ke mokwadi mongwe le mongwe yo iseng a gatise le go phasalatsa mo nakong e fetileng.

2. Dikaelo tsa go tsenela

 • Ditlhwangwa di tswhanetse go nna tsa mmatota e bile di ise di phasalatswe mo nakong e e fetileng.
 • Dikwalo di tshwanetse go bo di kwaletswe bana ba dingwaga (5-12) e bile di sa fete ditsebe di le 20.
 • Tiriso ya ditshwantsho e a patelediwa.
 • Dikopo di tswanetse go romelwa ka mokgwa wa PDF mo imeiling ya, rbicomms@bafokeng.com kgotsa mo mafaratlhatlheng: www.bafokenginstitute.org.za. Dikopo di ka tlisiwa kgotsa go romelwa ka poso mo di ofising tsa RBI mo Phokeng:
Physical addressPostal address
Sun City Road (R565),
Salema,
Phokeng 0335
P.O. Box 315
Phokeng 0335 South Africa

4. Theme and Content: Thitokgang le diteng

 • Dikopo tsotlhe tsa go tsenela di tshwanetse go nna tse di maleba tsa bana ebile di nne le diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana.
 • Dithitokgang di ka akaretsa [Setso, diphologolo le Bogosi]. Mokwadi a ka dirisa dithitokgang tse dingwe.
 • Tiriso e e botlhaswa ya puo ga ya letlelelwa.

5. Collaborative Entries: Dikopo tsa go tsenela le le setlhopha:

 • Ditsenelokgaisano tsa setlhopha se se akaretsang bagolo le bana di letleletswe, mme fela mokwadimogolo ga a tshwanela go bo e le mokwadi yo o setseng a phasaladitse.

6. Deadline: Letlha la bofelo la go dira dikopo:

 • Letlha la bofelo la go dira dikopo ke di 12 Moranang 2024. Dikopo tse di dirilweng thari ga di na go sekegelwa tsebe.

7. Judging Criteria: Boatlhodi:

 • Dikopo di tlile go atlholwa go lebeletswe, botlhami, boammaruri, diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana le kakaretso ya ditlhokego tsa dikwalo tsa bana.
 • Tshweetso ya baatlhodi e malepa ebile ga e na ditherisano.

8. Dikabo

Dikabo tse di lateng di ikemetse mo di dikwalong tsotlhe tsa kgaisano.

 • Kabo ya ntlha:             R20 000
 • Kabo ya bobedi:          R10 000
 • Kabo ya boraro:          R5 000
 • Dikwalo tsotlhe tse di tshwanelegang di tlise go phasalatswa ke RBI.

9. Dithoto tsa tlhaloganyo:

 • Ka go tsenela kgaisano, batsayakarolo ba neela Royal Bafokeng Institute (RBI) ditshwanelo tsa go phasalatsa le/kgotsa go dirisa dikwalo tse di neetsweng go etleetsa.
 • RBI e tshola kgatisotetla ya dikwalo.

10. Go tlosiwa gotlhelele mo kgaisanong:

 • Dikopo tse di sa tsamaisaneng le dikaelo kgotsa tse di seng maleba le dingwaga tse di letleletsweng ditlile go ntshiwa gotlhelele.
 • RBI e na le tetla ya go tlosa motsayakarolo mo kgaisanong ka lebaka lengwe le lengwe.

11. Kitsiso

 • Bafenyi ba tlile go itsisiwe ka imeili le go laletswa go tsenela moletlo wa dikabo ka kgwedi ya Lwetse.
 • . Fa mofenyi e le wa dingwaga tse di kwa tlase ga 18, motsadi kgotsa motlhokomedi o tshwanetse go iponagatsa.

12. Phasalatso:

 • Go ka tlhokega gore bafenyi ba tseye karolo mo di tiragatsong tsa dipapatso tse di amanang le kgaisano.

13. Tshireletso:

 • Tshedimosetso ya batsayakarolo e e tla amogelwang ka nako ya kgaisano, e tla dirisetswa fela mabaka a kgaisano mme netefatso ke gore e ka se abelwe ope.

14. Diphetogo:

 • RBI e e nale ditshwanelo tsa go siamisa melawana le dipeelo ka nako nngwe le nngwe.

15. Melaotheo e e busang:

 • Melawana le dipeelo tseno di buswa ke molaotheo o o busang wa naga

            Ka go tsenelakgaisano, batsayakarolo ba totobatsa gore ba buisitse le gore ba     dumalana le melawana le dipeelo tseno.

Royal Bafokeng Institute @ 2024

Dibuka tsa bana

1. Ditlhokego tsa go tsenela:

 • Kgaisano eno e buletswe bakwadi ba dingwaga tsotlhe le ba boditšhaba ba puo ya Setswana.
 • Ditsenelokgaisano di ka dirwa ke mokwadi mongwe le mongwe yo iseng a gatise le go phasalatsa mo nakong e fetileng.

2. Dikaelo tsa go tsenela

 • Ditlhwangwa di tswhanetse go nna tsa mmatota e bile di ise di phasalatswe mo nakong e e fetileng.
 • Dikwalo di tshwanetse go bo di kwaletswe bana ba dingwaga (5-12) e bile di sa fete ditsebe di le 20.
 • Tiriso ya ditshwantsho e a patelediwa.
 • Dikopo di tswanetse go romelwa ka mokgwa wa PDF mo imeiling ya, rbicomms@bafokeng.com kgotsa mo mafaratlhatlheng: www.bafokenginstitute.org.za. Dikopo di ka tlisiwa kgotsa go romelwa ka poso mo di ofising tsa RBI mo Phokeng:
Physical addressPostal address
Sun City Road (R565),
Salema,
Phokeng 0335
P.O. Box 315
Phokeng 0335 South Africa

4. Thitokgang le diteng

 • Dikopo tsotlhe tsa go tsenela di tshwanetse go nna tse di maleba tsa bana ebile di nne le diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana.
 • Dithitokgang di ka akaretsa [Setso, diphologolo le Bogosi]. Mokwadi a ka dirisa dithitokgang tse dingwe.
 • Tiriso e e botlhaswa ya puo ga ya letlelelwa.

5. Dikopo tsa go tsenela le le setlhopha:

 • Ditsenelokgaisano tsa setlhopha se se akaretsang bagolo le bana di letleletswe, mme fela mokwadimogolo ga a tshwanela go bo e le mokwadi yo o setseng a phasaladitse.

6. Letlha la bofelo la go dira dikopo:

 • Letlha la bofelo la go dira dikopo ke di 12 Moranang 2024. Dikopo tse di dirilweng thari ga di na go sekegelwa tsebe.

7. Boatlhodi:

 • Dikopo di tlile go atlholwa go lebeletswe, botlhami, boammaruri, diteng tse di maleba tsa dingwaga tsa bana le kakaretso ya ditlhokego tsa dikwalo tsa bana.
 • Tshweetso ya baatlhodi e malepa ebile ga e na ditherisano.

8. Dikabo

Dikabo tse di lateng di ikemetse mo di dikwalong tsotlhe tsa kgaisano.

 • Kabo ya ntlha:             R20 000
 • Kabo ya bobedi:          R10 000
 • Kabo ya boraro:          R5 000
 • Dikwalo tsotlhe tse di tshwanelegang di tlise go phasalatswa ke RBI.

9. Dithoto tsa tlhaloganyo:

 • Ka go tsenela kgaisano, batsayakarolo ba neela Royal Bafokeng Institute (RBI) ditshwanelo tsa go phasalatsa le/kgotsa go dirisa dikwalo tse di neetsweng go etleetsa.
 • RBI e tshola kgatisotetla ya dikwalo.

10. Go tlosiwa gotlhelele mo kgaisanong:

 • Dikopo tse di sa tsamaisaneng le dikaelo kgotsa tse di seng maleba le dingwaga tse di letleletsweng ditlile go ntshiwa gotlhelele.
 • RBI e na le tetla ya go tlosa motsayakarolo mo kgaisanong ka lebaka lengwe le lengwe.

11. Kitsiso

 • Bafenyi ba tlile go itsisiwe ka imeili le go laletswa go tsenela moletlo wa dikabo ka kgwedi ya Lwetse.
 • . Fa mofenyi e le wa dingwaga tse di kwa tlase ga 18, motsadi kgotsa motlhokomedi o tshwanetse go iponagatsa.

12. Phasalatso:

 • Go ka tlhokega gore bafenyi ba tseye karolo mo di tiragatsong tsa dipapatso tse di amanang le kgaisano.

13. Tshireletso:

 • Tshedimosetso ya batsayakarolo e e tla amogelwang ka nako ya kgaisano, e tla dirisetswa fela mabaka a kgaisano mme netefatso ke gore e ka se abelwe ope.

14. Diphetogo:

 • RBI e e nale ditshwanelo tsa go siamisa melawana le dipeelo ka nako nngwe le nngwe.

15. Melaotheo e e busang:

 • Melawana le dipeelo tseno di buswa ke molaotheo o o busang wa naga

            Ka go tsenelakgaisano, batsayakarolo ba totobatsa gore ba buisitse le gore ba     dumalana le melawana le dipeelo tseno. Royal Bafokeng Institute @ 2024